Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej, jest: DiFerro z siedzibą przy ul. Mszańksiej 20B w Turzy Śląskiej, tel.: 790 730 799, adres e-mail: office@diferro.eu
2. Celem zbierania danych jest przygotowywanie ofert, wystawienie zamówienia oraz wystawianie dokumentów sprzedaży.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowywania oferty, wystawienia zamówienia oraz wystawianie dokumentów sprzedaży. W przypadku niepodania danych żadne z powyższych nie będzie możliwe.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w  niniejszej informacji, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.                                                                                                     

…………………………………………………

/data i podpis/